Rekolekcijas.lv

Tiem, kuri vēlas atgūt prieku, spēku un mīlestību kalpošanai

4.nedēļa. Piedzimt un būt apdāvinātam.

Metodiskie norādījumi.

Lasi psalmus skaļi (ja tas iespējams), vairākkārt, lēnām. Kuri izteikumi iedarbojas uz tevi? Pasvītro tos.

Pārbaudi šo sajūtu, izbaudi šo iespaidu, atveido attiecīgo psalmu attēlu.

Pamēģini uztvērumu pateikt ar saviem vārdiem, uzrakstīt savu psalmu.

Varbūt vari ar krāsām uzzīmēt fonu savam uztvērumam? Kādā krāsā tas ir? Varbūt psalmam ir arī iespējams ieskicēt kādu formu?

Psalmi ir ne tikai teksts, bet dziedāts teksts. Nodziedi psalmu savā paša melodijā. Kādā šīs rindas skanētu visatbilstošāk?

Lieto tos paņēmienus, kas tev iepriekš ir nesuši labumu un meklē jaunus.

4.nedēļa. Piedzimt un būt apdāvinātam. 1.diena.

Gaidīt gaidīju Kungu, un viņš noliecās pār mani, viņš dzirdēja manu saucienu. //

Es gaidīt gaidīju uz To Kungu un Viņš noliecās pie manis un uzklausīja manus saucienus.

(Ps 40:2)

Kad paviršība manu dzīvi ir noplicinājusi un padarījusi pelēku, kad drosme manī ir zudusi, es varu uzticēties Dieva pilnībai. Viņa neaptveramā mīlestība ir tā, kas pārvelk krustu manam niecīgumam. Viņa nesaraujamā uzticība ir tā, kas vada mani cauri maniem vienaldzības periodiem.

Viņš var mūsu remdenību dziedināt un garlaicību aizdzīt.

Viņš var brīnumaini darboties, lai sastaptu cilvēku no jauna. No jauna var atvērties durvis viesmīlībai.

Vai tu tam tici? Es ticu! Šķiet, ka Dievs visu laiku ir gaidījis tieši šo – mūsu ticību viņam. Vai viņš ir sagaidījis īsto brīdi?

Dziesminieks saka, ka Dievs noliecās pār viņu un sadzirdēja palīgā saucienu.

Kad Dievs tev pievēršas un uzklausa tavus saucienus, tie ir svētki dvēselei un miesai. Vienmēr pateicies par to.

4.nedēļa. Piedzimt un būt apdāvinātam. 2.diena.

Kungs, mans Dievs, es brēcu uz tevi, un tu mani dziedināji, Kungs, no šeola tu mani uzvedi, tu dzīvu izvedi mani no bedres! Tu pārvērti manas vaimanas dejā, tu noraisīji man maisu un apjozi mani ar prieku. //

Kungs, ak mans Dievs, es Tevi piesaucu un Tu mani dziedināji. Kungs, Tu manu dvēseli izvedi no nāves valsts. Tu mani uzturēji dzīvu, ka nenogrimu kapā. Manas žēlabas Tu esi pārvērtis līksmē, esi novilcis manas sēru drēbes, mani apjozdams ar prieku.

(Ps 30:3,4,12)

Lūdzējs ir ticis atbrīvots no nāves bailēm – tas ir ļoti spēcīgs salīdzinājums: „Tu pārvērti manas vaimanas dejā!” Tad, kad viņš sevi jau redzēja kā nāves valstībai piederīgu, Dievs kaut ko radikāli mainīja viņa liktenī.

Ir cilvēki, kas ir piedzīvojuši nāves tuvumu. Fiziski tas ir nespēks. Psihiski tās ir paralizējošas bailes, panika vai nespēks kaut ko pasākt.

Vairākkārt lasot psalma vārdus, varbūt var sajust to prieku un pateicību, kas šeit ir ietverts. Dievs ir darījis neiespējamo iespējamu, vaimanas ir pārvērtis dejā, zaudējumu pārvērtis uzvarā, gavējamo tērpu (maisu) novilcis, lai apjoztu ar prieku.

Vai es uzticos Dievam, ka Viņš var arī manā dzīvē ievest šādas pārmaiņas? Vai manas bailes var pārtapt priekā? Vai manas sūdzības var pārtapt dziesmā?

Kāds varētu būt manu tuvinieku viedoklis par to? Kāds ir mans viedoklis? Kāds ir Dieva viedoklis?

4.nedēļa. Piedzimt un būt apdāvinātam. 3.diena.

Māci man, Kungs, tavu ceļu, lai es staigāju tavā patiesībā, saliedē manu sirdi, lai bīstos tava vārda! Pateikšos tev, mans Kungs, mans Dievs, no visas sirds un godāšu tavu vārdu mūžam, jo tava žēlastība tik liela man – tu mani glābsi no šeola dziļumiem. //

Māci man Tavu ceļu, lai es staigāju Tavā patiesībā; noskaņo manu sirdi tā, lai es Tavu vārdu bītos. Es Tevi slavēšu, Kungs, mans Dievs, no visas sirds un godāšu Tavu vārdu mūžīgi, jo liela ir Tava žēlastība pret mani, un Tu manu dvēseli esi izglābis no nāves valsts dzelmes.

(Ps 86:11-13)

Šī psalma rindas pauž 3 pozitīvas pamat- lietas ticīga cilvēka dzīves stājai:

  1. Mana dzīve var būt saskaņā ar Dieva dzīvi; esmu radīts tam, lai „staigātu Tavā patiesībā”.
  2. Savu dzīvi man jāsakārto tā, lai cienītu Dieva Vārdu, Viņa tagadni šeit un tagad; t.i. tā dzīvot, lai tiktu godāta Dieva un cilvēku cieņa. „Godāšu tavu vārdu”.
  3. Es varu būt pateicīgs cilvēks, tāds, kas savā eksistencē ir vērsts uz Dievu, kas bez Dieva nevar neko. „Es pateikšos tev”, „Tava žēlastība tik liela!”

Atkal un atkal šī pamatnostāja dzīvē atjaunojas. Tas notiek, jo Dievs ir tik žēlsirdīgs. Tas var notikt arī caur šiem vingrinājumiem ikdienā.

Kur es pagājušās nedēļās esmu pienācis vistuvāk šiem dzīves stājas principiem?

4.nedēļa. Piedzimt un būt apdāvinātam. 4.diena.

Gavilē Kungam, visa zeme! Kalpojiet Kungam ar prieku, nāciet viņa priekšā ar dziesmām! Ziniet, ka Kungs, viņš – Dievs! Viņš mūs radījis un ne mēs paši! Viņa tauta un viņa ganības avis! Nāciet viņa vārtos ar pateicību un viņa pagalmos slavēdami – pateicieties viņam, slavējiet viņa vārdu!

(Ps 100:1-4)

Kad ērģelnieks vēlas darbināt savu instrumentu pilnībā, viņš izvelk visus reģistrus. Tad gaiss tie padots visām stabulēm un liekas, ka skan vesels simfoniskais orķestris.

Psalmistam visi „reģistri” ir vaļā, lai darītu zināmu - Dievs tas ir, kas ir pateicības cienīgs. Nekas un neviens neapklusinās šo dziesminieku dziedāt un spēlēt Dievam.

Pie šīm psalmu rindām var sev jautāt: Kur un kā es ļauju tiekties sirdij, lai slavētu Dievu šādā mērā?

Un kam domāti tie „reģistri”, kurus lietot vēl baidos?

Kurš dievkalpojums man ļauj piedzīvot šo pāri malām ejošo prieku?

Vai šādam priekam nav ierādīta vienīgi vieta pagātnē, „tai's skaistās jaunīb’s dienās”?

Varbūt šis psalms iedrošina no jauna likt lietā savus talantus (instrumenti, dziesma, deja, dzeja...), lai izteiktu Dieva slavu? Varbūt ir vērts pamēģināt to darīt kaut kā no jauna?

4.nedēļa. Piedzimt un būt apdāvinātam. 5.diena.

No saules lēkta līdz rietam jāslavē Kunga vārds! Kas ir kā Kungs, mūsu Dievs!? Kas vēl ir tik augstu sēdies, kas vēl tik tālu saredz? Kas pieceļ no pīšļiem nabago un kas no pelniem ceļ sērdieni kājās! – nosēdina pie varenajiem, pie savas tautas varenajiem! – kas neauglīgo padara par priecīgu dēlu māti?! Slavējiet Kungu!

(Ps 113:3,5,7-9)

Psalms pievērš uzmanību sociālam taisnīgumam. Šī lūgšana slavē Dievu kā tādu, kas rīkojas ar sakārtojošu un pasargājošu varu. Viņš rūpējas par taisnīgumu un tiesībām. Viņš iztaisno saliektos. Viņš izvelk nospiestos no dzīves dubļiem un dāvina neaizsargātākajiem drošību.

Tas atgādina Marijas Magnificat dziesmu, kad viņa uzticībā ir apciemojusi Elizabeti (Lk 1:46-55). „Mana dvēsele slavē To Kungu un mans gars gavilē par Dievu manu Pestītāju. Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu.” Tāpat tas atgādina arī Benedictus dziedājumu (Lk 1:68-79), kur ir sacīts, ka Dievs mūs ar žēlastību uzmeklē un tos, kas mīt nāves tumsā, grib apgaismot un aizvest uz miera ceļa. Arī šajā psalmā – Dievs paceļ, paaugstina, nosēdina blakus dižajiem, dod pajumti un tiesības, dod piepildījumu. Kāda darbības programma!

Vai tas man šodien var kļūt kaut kas konkrēts? Vai es šodien varu kļūt Dieva darba biedrs?

4.nedēļa. Piedzimt un būt apdāvinātam. 6.diena.

Es paceļu acis pret kalniem - no kurienes nāks man palīdzība? Mana palīdzība no Kunga, viņš radījis debesis un zemi. Viņš neļauj klupt tavai kājai, tas nesnauž, kas sargā tevi! Redzi, tas nesnauž un neguļ, kas sargā Izraēlu! Kungs ir tas, kas tevi sargā, tavs pavēnis tev pie labās rokas- dienā tevi neķers saule, nedz mēness naktī. Kungs tevi sargās no visa ļauna, viņš nosargās tavu dzīvību. Vai tu iesi vai nāksi – Kungs sargās tevi no šā brīža līdz mūžībai.

(Ps 121)

Šo dziesmu iedvesmojusi daba. 121.psalms tapis, uzlūkojot kalnus. Pat ņemot vērā bīstamību no lavīnām, nobrukumiem, mežonīgiem vējiem, dziesminieks sajūtas pasargāts Dieva tuvumā. Dieva vārda saudzējošai un glābjošai ietekmei ir lielāks svars nekā kalniem ar savu ietekmi.

Varbūt šodien vari atrast laiku psalmam kādā skaistā vietā dabā? Vai vari aiz radības ieraudzīt arī tās Radītāju?

4.nedēļa. Piedzimt un būt apdāvinātam. 7.diena.

Slavējiet Kungu! Slavējiet Dievu viņa svētnīcā, slavējiet viņu dižajā debesjumā, slavējiet viņa varenos darbus, slavējiet viņa bezgalīgo dižumu, slavējiet viņu raga pūtieniem, slavējiet viņu ar arfu un cītaru, slavējiet viņu ar dejām un sietiņu, slavējiet viņu ar stīgām un stabuli, slavējiet viņu ar skaņiem zvārguļiem, slavējiet viņu ar līksmiem zvārguļiem! Ikkatra dvaša lai slavē Kungu! Slavējiet Kungu!

(Ps 150)

Noslēdzas cikls lūgšanai ar psalmiem. Pēdējā nedēļa pagāja ar vadmotīvu „Piedzimt un būt apdāvinātam”. Psalmos ir daudz pateicības. Par Dieva diženumu. Par Viņa žēlastības izpausmēm. Par Viņa vadošo roku. Atzīstot Viņa taisnību. Priecājoties par Viņa radību.

150.psalms ir kā noslēguma kora dziesma. Tas ieaicina visus, kam vien ir dzīvības elpa, noskaņoties uz Aleluja.

Pagājušās 4 nedēļās tu varēji kopā ar psalmiem iet kādu garīgu ceļu; atklājot Dieva tuvumu tu varēji izteikt apbrīnu, adresējot to Viņam.

Ko tu vari iesaistīt korī, kas slavē Dievu?